Deklaracja członkowska

Statut [Rozdział III] naszego Bractwa określa:

Członkiem zwyczajnym Bractwa może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiony praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu na bezwzględną karę pozbawienia wolności za przestępstwa będące zbrodnią oraz występki popełnione z niskich pobudek, który podporządkuje się Statutowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie.

Deklaracja członkowska (PDF) (DOC).