Serdecznie witamy na stronie internetowej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie

Statut Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie założonego w 1742r.

Przyjęty Uchwałą nr 02/W/2015  Walnego Zebrania Członków

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zał.1742

w dniu 24.04.2015 roku.

Tekst jednolity.

( Zawiera 13 stron)

R O Z D Z I A Ł I

Postanowienia ogólne.

1

 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zał. 1742 r. zwane dalej Bractwem.
 2. Bractwo jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla pielęgnowania wielowiekowej tradycji i obyczajów Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie oraz propagowania strzelectwa i kolekcjonowania broni palnej i militariów.
 3. Bractwo posiada osobowość prawną, na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - ?Prawo o Stowarzyszeniach? (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989r. z późniejszymi zmianami).

2

Siedzibą Bractwa jest miasto Witkowo.

3

Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak nie ogranicza się działalności Bractwa na obszary poza Rzeczpospolitą Polską, zwłaszcza zamieszkałe przez ludność pochodzenia polskiego.

4

Bractwo jest członkiem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, a także może należeć do międzynarodowych organizacji strzeleckich.

5

Bractwo używa strojów, odznak i oznak oraz pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków Bractwa.  

6

Bractwo posiada sztandar organizacyjny wykonany według projektu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Bractwa. 

7

Bractwo jest kontynuatorem działalności i spadkobiercą tradycji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie założonego w 1742 r. przez Jakuba Działyńskiego.

 

R O Z D Z I A Ł II

Cele Bractwa i sposoby ich realizacji

8

 1. W zakresie działalności stowarzyszenia celem Bractwa jest:
  1. Krzewienie świadomości patriotycznej i obywatelskiej oraz odpowiedzialności względem Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Pielęgnowanie wielowiekowej tradycji i obyczajów Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie oraz szerzenie idei Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w celu umacniania w społeczności lokalnej więzi między ludźmi.
  3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  4. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.
  5. Promocja szczególnie wśród młodzieży tradycji i historii oręża polskiego oraz  podnoszenie ich wiedzy i umiejętności istotnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa.
  6. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom.
  7. Wspomaganie kultury fizycznej i sportu oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
  8. Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  9. Działalność na rzecz integracji europejskiej, a także rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.

9

 1. W zakresie działalności stowarzyszenia cele realizowane są poprzez:
  1. Szeroko rozumianą popularyzację kultury militarnej w formie wystaw, wydawnictw, rekonstrukcji historycznych, wycieczek, obozów, zawodów strzeleckich, a także edukacyjnej w zakresie strzelectwa i kolekcjonowania broni palnej używanej w strzelectwie.
  2.  Organizowanie spotkań, pokazów i wymianę doświadczeń pomiędzy kolekcjonerami broni palnej o tym samym lub podobnym charakterze.
  3. Uprawianie sportów strzeleckich oraz organizowanie zawodów strzeleckich.
  4. Prowadzenie przez Stowarzyszenie:

- Sekcji strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej, broni małokalibrowej, broni centralnego zapłonu,

- Sekcji strzelectwa z broni czarnoprochowej i z broni dawnej (kuszy i łuku),

 -Sekcji kolekcjonerów broni palnej i militariów.

- Sekcji rekonstrukcji historycznych.

 1. Współpracę z jednostkami wojskowymi w zakresie edukacji obronnej i szkolenia członków Bractwa.
 2.  Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą o zbliżonym charakterze.

                                                     

            R O Z D Z I A Ł III

Członkowie Bractwa ich prawa i obowiązki

10

 1. Członek Bractwa może być:
  1. członkiem zwyczajnym.
  2. członkiem wspierającym.
  3. członkiem honorowym.
  4. kadetem.

11

 1. Członkiem zwyczajnym Bractwa może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiony praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu na bezwzględną karę pozbawienia wolności za przestępstwa będące zbrodnią oraz występki popełnione z niskich pobudek, który podporządkuje się Statutowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie.
 2. Zgłoszenie woli przystąpienia należy składać w formie pisemnej do Zarządu Bractwa. Pisemna deklaracja zawierać musi poręczenie udzielone wstępującemu przez dwóch członków Bractwa. Członka zwyczajnego przyjmuje do Bractwa Zarząd Bractwa w głosowaniu jawnym.
 3. O wyniku głosowania i podjętej uchwale kandydat zostaje powiadomiony pisemnie.
 4. Pasowanie na członka zwyczajnego Bractwa odbywa się w dniu obrad Walnego Zebrania Członków Bractwa przez Hetmana Bractwa według ustalonego ceremoniału.
 5. Dokumentem przynależności do Bractwa jest "Patent Brata Kurkowego", wręczany w momencie pasowania.
 6. Od uchwały Zarządu w sprawie nie przyjęcia w poczet Bractwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Bractwa.
 7. Uchwała Walnego Zebrania Członków Bractwa jest ostateczna.

12

 1. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna oraz osoba prawna popierająca działalność statutową Bractwa.
 2. W poczet członków wspierających przyjmuje Zarząd Bractwa na pisemny wniosek zainteresowanej osoby fizycznej lub prawnej z rekomendacją dwóch członków posiadających status członka zwyczajnego lub honorowego.
 3. Członkowie wspierający nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich.

13

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Bractwa, kultury narodowej, obrony kraju oraz społeczności lokalnej.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Bractwa na wniosek Zarządu Bractwa.
 3. Członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich.

14

 1. Kadetem Bractwa może zostać obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, a także cudzoziemiec, który posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończył 16 rok życia, nie był skazany wyrokiem sądu za przestępstwa pospolite popełnienie z winy umyślnej, który po zapoznaniu się ze Statutem Bractwa akceptuje jego zapisy.
 2. W poczet kadetów przyjmuje Zarząd Bractwa w głosowaniu jawnym na pisemny wniosek zainteresowanej osoby z rekomendacją dwóch członków posiadających status członka zwyczajnego lub honorowego.
 3. Po uzyskaniu pełnoletniości przez kadeta Bractwa, a do ukończenia przez kadeta 21 lat, Zarząd Bractwa na wniosek kadeta w głosowaniu jawnym podejmuje uchwałę o przyjęciu na członka zwyczajnego Bractwa zgodnie z 11, ust 2 statutu.
 4. O wyniku głosowania i podjętej uchwale kandydat zostaje powiadomiony pisemnie.

15

 1. Członkowie zwyczajni Bractwa mają obowiązek:
  1. ściśle przestrzegać zapisów niniejszego statutu,
  2. regularnie opłacać składki członkowskie w nie przekraczalnym terminie do końca czerwca danego roku kalendarzowego,
  3. brać udział we wszystkich królewskich strzelaniach Brackich, nieobecność będzie skutkowała dodatkową wpłatą na konto Bractwa, której wysokość ustali Walne Zebranie Członków Bractwa na wniosek Zarządu Bractwa,
  4. propagować w swoim środowisku cele statutowe Bractwa,
  5. dbać o dobre imię Bractwa oraz jego członków,
  6. wywiązywać się z innych zadeklarowanych przez siebie zobowiązań,
  7. brać aktywny udział w pracach Bractwa.
  8. Członkowie wspierający i honorowi Bractwo mają obowiązek:
   1. propagować cele statutowe Bractwa,
   2. wywiązywać się z innych zadeklarowanych świadczeń.
   3. Kadeci mają obowiązek:
    1. ściśle przestrzegać zapisów niniejszego statutu,
    2. brać udział w zebraniach i wszystkich poczynaniach Bractwa, identyfikować się z jego celami, a szczególnie być obecnym w chwilach dla Bractwa uroczystych,
    3. brać aktywny udział w pracach Bractwa i realizacji celów Bractwa,
    4. propagować w swoim środowisku cele statutowe Bractwa,
    5. dbać o dobre imię Bractwa oraz jego członków.
 1. Wszyscy członkowie Bractwa powinni:
  1. dążyć wszystkimi siłami, wykorzystując posiadane możliwości do budowania powagi  i prestiżu, podnoszenia rangi oraz wszechstronnego rozwoju Bractwa,
  2. pielęgnować fundamentalną ideę dobrze rozumianej braterskiej równości współpracy, życzliwej pomocy i solidarności w pokonywaniu trudności w realizacji celów Brackich i własnych,
  3. wystrzegać się prywaty jako wysoce nagannej postawy pozostającej w sprzeczności z istotą Bractwa,
  4. pozyskiwać do Bractwa nowych członków ze szczególnym ukierunkowaniem na młodzież i wartościowych obywateli regionu i nie tylko.

16

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi Bractwa mają prawo:
  1. wybierać i być wybierani do władz Bractwa (czynne i bierne prawo wyborcze),
  2. uczestniczyć w zebraniach, posiedzeniach Zarządu, po uprzednim zaproszeniu, w przypadku jeżeli mają być rozpatrywane sprawy dotyczące ich działalności lub postępowania,
  3. brać udział, z wyjątkiem kadetów Bractwa, w zawodach o tytuł honorowy Króla Kurkowego,
  4. korzystać z urządzeń, materiałów i sprzętu Bractwa według zasad określonych przez Zarząd Bractwa,
  5. nosić stroje i odznaki organizacyjne oraz białą broń,
  6. reprezentować Bractwo na zawodach strzeleckich i innych imprezach.
  7. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

17

 1.Członkowie Bractwa oraz osoby fizyczne i instytucje szczególnie zasłużone dla Bractwa, kultury narodowej, obrony kraju oraz społeczności lokalnej mogą być wyróżniane i nagradzane przez  Zarząd Bractwa, za aktywny udział w realizacji celów Bractwa:

 1. Medalem pamiątkowym Bractwa,
 2. Odznakami za wyniki sportowe,
 3. Dyplomem honorowym,
 4. Nagrodą rzeczową (oddzielnie lub łącznie z powyższymi).
 5. Wzory wyróżnień i nagród oraz regulamin określający szczegółowy tryb ich przyznawania ustali Zarząd Bractwa.
 6. Członkom Zarządu Bractwa nagrody i wyróżnienia są przyznawane przez Walne Zebranie Członków Bractwa na wniosek Zarządu Bractwa.

18

 1. Wobec członków Bractwa naruszających postanowienia Statutu mogą być zastosowane następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. odsunięcie od startu w najbliższych zawodach o tytuł honorowy Króla Kurkowego,
  4. skreślenie z listy członków.
  5. Decyzję o zastosowaniu kary podejmuje uchwałą Zarząd Bractwa.
  6. Kara upomnienia ulega zatarciu po okresie 6 miesięcy, a kara nagany ulega zatarciu po okresie 12 miesięcy.
  7. Członek Bractwa wobec którego zastosowano kary może odwołać się do Walnego Zebrania Członków Bractwa, składając stosowne pismo, w terminie 14 dni od doręczenia mu uchwały o zastosowaniu kary.
  8. Zarząd Bractwa może również wnioskować do Walnego Zebrania Członków Bractwa o pozbawienie tytułu i godności członka honorowego.
  9. Zawieszenie członkostwa Bractwa może nastąpić w wyniku:
   1. zaniedbywania obowiązków członka, a szczególnie nie opłacenie składek,
   2. wszczętego przeciwko członkowi postępowania sądowego do czasu jego zakończenia,
   3. złożenie wniosku do Walnego Zebrania Członków Bractwa o pozbawienie godności członka honorowego lub o wykluczenie członka z Bractwa,
   4. złożonego odwołania członka do Walnego Zebrania Członków Bractwa na uchwałę o skreśleniu z listy członków Bractwa.
   5. Decyzję o zawieszeniu członkostwa podejmuje uchwałą Zarząd Bractwa.
   6. Zawieszenie nie zwalnia od płacenia składek.

19

 1. Ustanie członkostwa Bractwa następuje w wyniku :
  1. Dobrowolnego wystąpienia z Bractwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu Bractwa,
  2. Śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,
  3. Skreślenia z listy członków Bractwa z powodu nieusprawiedliwionych zaległości w opłacie składek członkowskich przez okres co najmniej sześciu miesięcy,
  4. Wykluczenia z Bractwa z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, uchwał i zarządzeń Bractwa, bądź działania na szkodę Bractwa,
  5. Wykluczenia z Bractwa ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Bractwa.
  6. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Bractwa lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Bractwa w głosowaniu tajnym.
  7. Członek Bractwa wobec którego podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków Bractwa lub wykluczeniu może odwołać się do Walnego Zebrania Członków Bractwa, składając stosowne pismo, w terminie 14 dni od doręczenia mu uchwały.
 1. Z chwilą ustania członkostwa ustają wszelkie roszczenia członka w stosunku do Bractwa, z wyjątkiem praw orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądowymi w postępowaniu cywilnym.

                                                  

R O Z D Z I A Ł IV

Władze Bractwa, tryb dokonywania ich wyboru

i uzupełnienia składu oraz ich kompetencje

 

20

1.Władzami Bractwa są:

 1. Walne Zebranie Członków Bractwa.
 2. Zarząd Bractwa.
 3. Komisja Rewizyjna.

21

 1. Walne Zebranie Członków Bractwa jest najwyższą władzą Bractwa.
 2. Walne Zebranie Członków Bractwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Bractwa zwołuje Zarząd Bractwa raz w roku w okresie do końca czerwca.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Bractwa zwołuje Zarząd Bractwa:
  1. na mocy własnej uchwały,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Bractwa.
  4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Bractwa należy w szczególności:
   1. ocena działalności Bractwa za okres od ostatniego Walnego Zebrania Członków Bractwa,
   2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Bractwa i Komisji Rewizyjnej,
   3. udzielanie absolutorium Zarządowi Bractwa za poprzedni rok na wniosek Komisji Rewizyjnej,
   4. uchwalanie programów i planów działania Bractwa,
   5. wybór :

-  Zarządu Bractwa,

-  Komisji Rewizyjnej.

 1. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej oraz innych opłat na rzecz Bractwa na wniosek Zarządu Bractwa.
 2. Uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków Bractwa.
 3. Uchwalenie regulaminów prac Zarządu Bractwa, Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwalenie Regulaminu Strzelniczego.
 5. Rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłaszanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Bractwa i podejmowanie w tych sprawach odpowiednich uchwał.
 6. Oprócz spraw zastrzeżonych w 33 Statutu uchwały Walnego Zebrania Członków Bractwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 członków Bractwa mających bierne i czynne prawo wyborcze.
 7. Uchwały dotyczące zmian w Statucie Bractwa zapadają większością 2/3 głosów.
 8. W razie braku quorum Walne Zebranie Członków Bractwa odbywa się w drugim, z góry ustalonym przez Zarząd Bractwa terminie, Uchwały podjęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków mających bierne i czynne prawo wyborcze.
 9. W sprawach osobowych Walne Zebranie Członków Bractwa podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

22

 1. Zarząd Bractwa kieruje działalnością Bractwa między Walnymi Zebraniami Członków Bractwa, reprezentuje Bractwo na zewnątrz oraz działa w jego imieniu.
 2. Zarząd Bractwa działa według regulaminu prac Zarządu, zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Bractwa.
 3. Kadencja Zarządu Bractwa trwa cztery lata.
 4. Zarząd składa się z sześciu osób:

-       Prezes Zarządu - Hetman Bractwa

-       Wiceprezes Zarządu - Kanclerz Pieczęci Bractwa

-       Sekretarz - Strażnik Pergaminu

-       Skarbnik - Strażnik Skarbu

-       Strzelmistrz - Strażnik Broni

-       Chorąży -  Strażnik Sztandaru

 1. Wyboru Zarządu Bractwa dokonuje Walne Zebranie Członków Bractwa według następującej zasady:
  1. w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Prezesa Zarządu - Hetmana Bractwa spośród kandydatów zgłoszonych przez członków posiadających bierne i czynne prawo wyborcze,
  2. następnie dokonuje się wyboru pozostałych członków Zarządu Bractwa spośród kandydatur zgłoszonych przez Prezesa Zarządu - Hetmana Bractwa oraz innych członków posiadających bierne i czynne prawo wyborcze.
  3. Uchwały Zarządu Bractwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw głosem decydującym jest głos Prezesa Zarządu.

23

 1. Do kompetencji Zarządu Bractwa należy:
  1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Bractwa oraz programu działania,
  2. Przygotowanie:
   1. planów działania, budżetu i bilansu rocznego Bractwa,
   2. innych dokumentów w sprawach należących do kompetencji Zarządu Bractwa.
   3. Określanie zasad i zakresu współpracy Bractwa z innymi organizacjami i osobami prawnymi.
   4. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności gospodarczej i finansowej Bractwa.
   5. Podejmowanie uchwał w sprawie :
 2. zwołania Walnego Zebrania Członków Bractwa,
 3. podziału funduszy uzyskanych ze składek.
  1. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Bractwa w sprawie:
 4. nadania godności członka honorowego,
 5. wysokości i zasad opłacania składek członkowskich.
  1. Podejmowanie innych uchwał dotyczących działalności programowej Bractwa.
  2. Do obowiązków Zarządu Bractwa należy coroczne sporządzanie sprawozdania merytorycznego oraz sprawozdania finansowego z działalności Bractwa i po ich zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Bractwa, podanie tych sprawozdań do publicznej wiadomości oraz przekazanie ich organom nadzoru, według odrębnych przepisów.

24

 1. Do wyłącznych kompetencji Zarządu Bractwa należy:
  1. Pozyskiwanie środków finansowych.
  2. Określanie zasad:

a), wykorzystania i podziału środków finansowych Bractwa

b), umarzania należności oraz stosowania ulg w ich spłacie.

c). odpłatności za usługi i świadczenia Bractwa i wobec Bractwa

25

Posiedzenia Zarządu Bractwa zwołuje w miarę potrzeb Prezes, a w razie nieobecności Prezesa Wiceprezes nie rzadziej niż jeden raz w ciągu kwartału.

26

Podjęte uchwały, zarządzenia i inne dokumenty Zarząd Bractwa przedstawia na żądanie Komisji Rewizyjnej celem oceny zgodności ze Statutem i obowiązującym prawem.

27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Bractwa i nie podlegającym mu w zakresie kontroli wewnętrznej.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków Bractwa. Członkowie Komisji Rewizyjnej za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz kieruje jej pracami.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Bractwa z głosem doradczym.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Bractwa, ani pozostawać z członkami Zarządu Bractwa w stosunku pokrewieństwa, powinowadztwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 7. Komisja Rewizyjna, w celu wykonania swoich zadań kontrolnych, jest uprawniona do:

a), żądania od Zarządu Bractwa przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących   działalności Bractwa.

b). żądania od członków Zarządu Bractwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie i ocenianie:
  1. działalności gospodarczej i finansowej Bractwa,
  2. przestrzegania zasad legalności oraz celowego i oszczędnego gospodarowania funduszami i majątkiem Bractwa,
  3. prawidłowości i terminowości opłacania składek członkowskich.
 2. Przedstawianie Zarządowi Bractwa uwag i wniosków z dokonanej kontroli.
 3. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Bractwa.
 4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Bractwa o udzielenie absolutorium Zarządowi Bractwa.

 

R O Z D Z I A Ł V

Strzelania brackie.

29

 1. Strzelanie o tytuł Króla Kurkowego odbywa się z okazji święta ?Zielone Świątki?.
 2. Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego z broni czarnoprochowej przeprowadza się z okazji obchodów rocznicy powstania Bractwa i święta plonów.
 3. Strzelanie o tytuł Mistrza Bractwa z karabinka sportowego i Mistrza Bractwa z pistoletu sportowego.
 4. Inne strzelania Brackie odbywają się według przyjętego uchwałą Zarządu Bractwa harmonogramu.

R O Z D Z I A Ł VI

Postanowienia natury technicznej i ceremonialnej.

 30

 1. Regulamin strzelniczy opracowany zostanie przez Zarząd Bractwa i uchwalony przez Walne Zebranie Członków Bractwa.
 2. Przepisy dotyczące umundurowania, klejnotów oraz odznaczeń Bractwa i występowania w nich określą odrębne przepisy opracowane przez Zarząd i zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków Bractwa. Przepisy muszą być zgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem.

 

R O Z D Z I A Ł VII

Sposób reprezentowania Bractwa. Majątek Bractwa.

31

 1. Oświadczenie woli w imieniu Bractwa składają Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu oraz Skarbnik.
 2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa innym członkom Bractwa do składania oświadczeń woli w imieniu Bractwa w sprawach szczególnych.

32

 1. Majątek Bractwa składa się ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia.
 2. Bractwo uzyskuje środki finansowe z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn,
  3. dotacji,
  4. działalności gospodarczej,
  5. działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  6. zleceń realizacji zadań publicznych.
 3. Uchwałę o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków Bractwa.
 4. Uchwała o rozpoczęciu działalności gospodarczej określi szczegółowy przedmiot działalności, zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej, kompetencje osób odpowiedzialnych za prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. Cały dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową Bractwa.
 6. Cały dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz uzyskany w ramach prowadzenia działalności pożytku publicznego może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe działalności pożytku publicznego.
 7. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek członkom Bractwa, członkom władz Bractwa i pracownikom oraz ich osobom bliskim w rozumieniu art. 20 ust7 pkt a. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także zabezpieczenia ich zobowiązań majątkiem Bractwa.
  2. przekazywania majątku Bractwa na rzecz członków Bractwa, członków władz Bractwa i pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. wykorzystywania majątku Bractwa na rzecz członków Bractwa, członków władz Bractwa i pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Bractwa.
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Bractwa, członkowie władz Bractwa lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

R O Z D Z I A Ł VIII

Rozwiązanie się Bractwa

33

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się Bractwa podejmuje Walne Zebranie Członków Bractwa.
 2. Uchwała zapada większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 liczby członków Bractwa mających czynne i bierne prawo wyborcze.

34

 1. Uchwała o rozwiązaniu się Bractwa wyznaczy likwidatora Bractwa.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Bractwa określi cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Bractwa pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Bractwa.

Adres korespondencyjny:
ul. Wodociągowa 23
62-230 Witkowo

Telefon: 533 474 111
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP: 784-248-70-70
REGON: 301772215
KRS: 0000388377

Numer konta bankowego:
BS w WITKOWIE 03 8538 0002 0000 2366 2000 0010

Kontakt

Adres korespondencyjny:
ul. Wodociągowa 23
62-230 Witkowo

Telefon: 533 474 111
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

REGON: 301772215
KRS: 0000388377