Serdecznie witamy na stronie internetowej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie

Regulamin Strzelniczy

                                                                          Załącznik do Uchwały nr 03/W/2015r

 

 

REGULAMIN STRZELNICZY

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

w Witkowie zał.1742 r.

Uchwalony Uchwałą nr 03/W/2015 Walnego Zebrania Członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zał.1742r.

w dniu 24.04.2015r.

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

Regulamin obowiązuje na imprezach strzeleckich organizowanych przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zał.1742r.

§ 2

Rodzaje strzelań

 

 1. Strzelania tradycyjne brackie:

-  o tytuł Króla Kurkowego odbywa się z okazji święta ? Zielone Świątki?,

  - o tytuł Króla Żniwnego z broni czarnoprochowej przeprowadza się  z okazji

    obchodów rocznicy powstania Bractwa i święta plonów,

  - Inne strzelania Brackie odbywają się według przyjętego Uchwałą Zarządu

    Bractwa harmonogramu w tym:

    a) o tytuł Mistrza Bractwa z karabinka sportowego,

    b) tytuł Mistrza Bractwa z pistoletu sportowego.

 

§ 3

Uczestnictwo

 

1. W strzelaniu o tytuł Króla Kurkowego mogą brać udział członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi Bractwa.

2. W strzelaniu do innych tarcz brackich mogą strzelać wszyscy członkowie Bractw Kurkowych obecnych na strzelaniu.

3. W strzelaniach do innych tarcz oraz do kura ? uczestnictwo zgodnie z regulaminem organizatora imprezy.

4. Do strzelań brackich dopuszcza się Braci mających uregulowane należności wobec Bractwa.

 

§ 4

Terminy imprez strzeleckich

 

Zarząd Bractwa wyznacza terminy imprez strzeleckich na następny rok najpóźniej do dnia 31października i przekazuje do Okręgu. Inne strzelania w dowolnych odpowiednio wcześniej ustalonych terminach.

§ 5

Otwarcie strzelań

 

Otwarcie strzelań królewskich rozpoczyna się odśpiewaniem hymnu brackiego, wciągnięciem flagi na maszt i  oddaniem strzałów honorowych.

 

§ 6

Ubiór uczestnika i postawa strzelecka

 

1. Obowiązuje strój organizacyjny z wyraźnym logo Bractwa. Bracia nie posiadający ubioru organizacyjnego z przyczyn usprawiedliwianych występują w ubiorze odświętnym  w miarę możliwości z widocznym logo Bractwa.

2. Wszystkie strzelania brackie odbywają się z postawy stojącej z wolnej ręki. Karabin nie może być przytrzymywany przez kurtkę. Łokieć i ramię ręki podtrzymującej karabin mogą być oparte o klatkę piersiową lub biodro.

3. Zabronione jest stosowanie rękawic, pasa oraz wszelkiego rodzaju zaczepów mających na celu zwiększenie sztywności broni i strzelca.

4. Strzelania pistoletowe odbywają się z pozycji stojąc z jednej ręki. Dopuszcza się za zgodą organizatora strzelanie oburącz.

§ 7

Broń

 

1. W kategorii karabinków dozwolone są wszystkie rodzaje broni, z jakich można strzelać zgodnie z decyzją na użytkowanie strzelnicy i jakie dopuści organizator strzelnicy.

2. Przyrządy celownicze mogą być zarówno otwarte jak i zamknięte, broń czarnoprochowa powinna być wyposażona w celowniki z epoki. Nie można stosować lunet celowniczych, a przyrządy celownicze nie mogą być wyposażone w soczewki. Można jedynie stosować przesłony i filtry światła. Używanie grzybków jest zabronione. Karabiny mogą być wyposażone w ostrogi. Waga karabinów dowolna.

3. Członkowie Bractwa Kurkowego mają prawo używania własnej broni pod warunkiem udostępnienia jej ogółowi strzelających.

4. Broń przekazuje się upoważnionej osobie, która powinna umieścić ją w wyznaczonym miejscu na stojaku lub w oryginalnej walizce lub pudełku.

5. Właściciel broni ma prawo do strzelania z niej jako pierwszy.

 

§ 8

Amunicja

 

1. Amunicję zapewnia organizator. Dopuszcza się używanie amunicji własnej strzelających za zgodą organizatora.

2. Energia amunicji dowolna.

3. Zabroniona jest amunicja typu magnum.

4. Zawodnik korzystający z amunicji (ładunków) powierzonych pokrywa koszt użytych materiałów strzeleckich (chyba, że regulamin stanowi inaczej).

 

§ 9

Odległości

 

We wszystkich strzelaniach brackich zaleca się, aby odległość do tarcz od linii Strzelców wynosiła 50 m, organizator imprezy może postanowić inaczej.

Nie dotyczy to strzelania do kura, gdzie odległość ustala organizator imprezy.

 

§ 10

Rodzaje i oznaczenie tarcz

 

Wyróżnia się następujące rodzaje tarcz:

1. Tradycyjne ozdobne tarcze kołkowane.

2. Tarcze punktowe:

 • tarcze punktowe ozdobne,
 • tarcze punktowe typu sportowego.

3. Tarcze odchylane typu biatlon.

4. Tarcze inne.

- Tradycyjne tarcze kołkowane mogą być z drewna lub innego materiału, w który można wbić kołek drewniany dla zaznaczenia strzału. W miejscu oznaczonym jako cel umieszcza wymienną tarczkę.

- Tarcze punktowe mogą być w zależności od rodzaju broni i regulaminu strzelania, różnych wymiarów. Mogą być również tarczami ozdobnymi.

- Kur wykonany jest z drewna lub kory. Może być również z tzw. grzędą, która służy za cel, kur zaś stanowi pamiątkę dla zwycięzcy.

Każda tarcza i stanowisko strzeleckie muszą być oznaczone numerem czytelnym dla strzelca.

 

§ 11

Konkurencje strzeleckie 

 

1. Strzelanie do tarcz kołkowanych.

Każdy strzelający oddaje po jednym strzale. W przestrzelinę wbija się kołek z numerem strzelającego. Wygrywa strzelający, którego strzał jest najbliżej środka tarczki. Strzelanie to może być poprzedzone eliminacjami poprzez strzelanie do tarcz punktowych lub biatlonowych.

Zarówno liczba strzelających w finale jak i ilości strzałów w eliminacjach powinny być określone w regulaminie strzelania. O kolejności strzelania w finale decyduje strzelec, który wygrał eliminacje ( najwyższa ilość punktów lub uzyskanie jako pierwszy wymaganego limitu do tarcz biatlonowych).

W przypadku trafienia w tarczkę strzelający ma prawo ją obejrzeć i poświadczyć fakt ten swoim podpisem na tarczce. Tarczki zmienia się po każdym trafieniu. Tarczki muszą być opisane nazwą tarczy i imieniem i nazwiskiem strzelającego.

Tarczki z przestrzelinami przechowuje Strzelmistrz lub osoby przez niego wyznaczone do końca strzelania, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich innym osobom.

     Strzelanie do tarcz punktowych:

Strzelanie to może służyć jako strzelanie eliminacyjne lub też jako osobna konkurencja.

W przypadku stwierdzenia większej ilości przestrzelin w tarczy niż zostało to przewidziane regulaminem, strzelcowi odejmuje się najlepsze trafienia.

Jeżeli można stwierdzić, że sprawcą większej ilości przestrzelin nie jest strzelający, wtedy strzelający ma prawo powtórzyć konkurencję lub zdecydować o zapisaniu osiągniętego wyniku z umniejszeniami.

2. Strzelanie do kura:

Strzelający oddają po jednym strzale według listy. Kolejność strzelających na liście wynika z kolejności zapisów osób chętnych do strzelania lub losowania.

Strzelanie odbywa się w systemie rotacyjnym, aż do zestrzelenia kura. Zwycięzcą zostaje strzelec, który zestrzelił kura. Drugie miejsce zajmuje strzelec, który strzelał bezpośrednio przed zwycięzcą, zaś trzecie miejsce zajmuje strzelec, który według listy, strzelałby po zwycięzcy. Miejsca kolejne ustala się analogicznie według listy.

 

§ 12 

Strzelanie o tytuł

 

Króla Kurkowego. 

 1. Strzelanie odbywa się do tarcz ozdobnych kołkowanych po jednym strzale z karabinu.
 2. Zwycięzca otrzymuje tytuł Króla Kurkowego, drugie miejsce tytuł I Rycerza, trzecie miejsce tytuł II Rycerza
 3. Strzelanie odbywa się corocznie w tradycyjnych terminach.

 

Króla Żniwnego. 

 1. Strzelanie odbywa się do tarcz ozdobnych kołkowanych po jednym strzale z karabinu czarnoprochowego.
 2. Zwycięzca otrzymuje tytuł Króla Żniwnego, drugie miejsce tytuł Prawego Marszałka, trzecie miejsce tytuł Lewego Marszałka
 3. Strzelanie odbywa się corocznie w tradycyjnych terminach.

 

Strzelanie o tytuł Mistrza Bractwa z karabinka i pistoletu sportowego.

 1. Strzelanie odbywa się do tarcz punktowych.
 2. Uczestnik oddaje po 5 strzałów w co najmniej 6 ocenianych turach raz na miesiąc. Dopuszcza się możliwość w uzasadnionych przypadkach zaliczenie jednej opuszczonej tury w innym miesiącu.
 3. Zwycięzca  otrzymuje tytuł Mistrza Bractwa z karabinka  oraz Mistrza bractwa z  pistoletu, za drugie miejsce I Vice Mistrza, za  trzecie miejsce II Vice Mistrza.

                                                           

   § 13

Nagrody

 

 1. Zwycięzcy Strzelań Królewskich otrzymują  pamiątkowe medale  z grawerunkiem  zdobytego tytułu i datą  jego zdobycia, a Król Kurkowy  i Rycerze insygnia królewskie na czas trwania kadencji.
 1. Uroczyste przekazanie insygniów królewskich następuje podczas  Rautu Brackiego wydanego przez nowego Króla w  ustalonym przez niego terminie. Król Kurkowy ponosi połowę, a rycerze po czwartej części kosztów Biesiady.
 1. Nagrody przed rozpoczęciem strzelania wystawia się na strzelnicy lub w innym widocznym i dostępnym miejscu z numeracją kolejności za poszczególne konkurencje.
 1. Zaleca się by tarcze ozdobne zdobyte przez członków KBS Witkowo zostały  eksponowane na strzelnicy Brackiej.
 1. Nagrody przyznawane w strzelaniu o tytuł Mistrza Bractwa z karabinka i pistoletu sportowego dyplomy oraz nagrody rzeczowe za zajęcie od I do III miejsca w poszczególnych konkurencjach strzeleckich otrzymują Mistrz Strzelecki Bractwa oraz I i II Vice Mistrz.

§ 14

Przywileje Króla Kurkowego

 

 1. Honorowe reprezentowanie Bractwa.
 2. Noszenie łańcucha i odznak królewskich.
 3. Umarzanie w drodze łaski kar  nałożonych przez Zarząd Bractwa.
 4. Prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Prawo wyboru i ufundowania tarczy królewskiej w następnym roku.

 

§ 15

Kierownictwo techniczne

 

Kierownictwo i nadzór nad strzelaniem spoczywa w ręku strzelmistrza.

Odpowiedzialny jest on za prawidłowy przebieg strzelania i za bezpieczeństwo. Przy rozstrzyganiu sporów zdanie strzelmistrza jest ostateczne.

W razie jego nieobecności można wyznaczyć osobę, która przejmuje obowiązki strzelmistrza.

Każdorazowo Strzelmistrz wyznacza sędziego strzelania. Podlega on jednak strzelmistrzowi.

Sędzia musi posiadać licencję sędziowską.

Pozostałych funkcyjnych takich jak: sędzia obliczający, sędzia stanowiskowy, tarczowi, sekretarz strzelania ? wyznacza się w zależności od potrzeb.

 

§ 16

Zasady bezpieczeństwa

 

Za bezpieczeństwo na strzelnicy odpowiedzialny jest Strzelmistrz.

Każda osoba przebywająca na strzelnicy musi być wpisana do ?Książki Pobytu na Strzelnicy?.

Na strzelnicy obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa zgodne z ustawą o broni i amunicji oraz przepisami wykonawczymi.

Na rozpoczęcie strzelania Strzelmistrz przedstawia regulamin strzelania oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa na strzelnicy.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

W czasie trwania strzelań zabronione jest wchodzenie na teren strzelnicy w obręb miejsc oznaczonych tablicami względnie znakami ostrzegawczymi lub czerwonymi chorągiewkami.

Przechodzenie oraz przebywanie na strzelnicy dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

W strefie strzelań mogą przebywać jedynie zawodnicy aktualnej zmiany oraz osoby funkcyjne.

Wchodzenie na główny i boczne wały ochronne w czasie strzelania jest zabronione i grozi śmiercią.

Z bronią nie nabitą należy się obchodzić tak jak z bronią nabitą i załadowaną.

Broń długą należy przenosić nie nabitą i nie załadowaną, przy czym zamek musi być

bezwzględnie otwarty a lufa skierowana do góry.

Broń krótką należy przenosić również nie nabitą w kaburze, walizeczce lub pudełku.

Noszenie broni krótkiej w ręku jest surowo zabronione.

Składanie się i celowanie poza stanowiskiem strzeleckim, nawet z broni nie załadowanej i nie nabitej jest zabronione.

Surowo zabronione jest celowanie w kierunku osób nawet z broni nie załadowanej.

Zabronione jest dotykanie cudzej broni bez zezwolenia jej właściciela lub odpowiedzialnego za nią upoważnionego przedstawiciela organizatora. Zakaz ten nie dotyczy przypadków, gdy sposób pozostawienia broni przez właściciela może zagrażać bezpieczeństwu ? na polecenie osoby bezpośrednio za bezpieczeństwo odpowiedzialnej.

Zakazane jest użycie do strzelania broni uszkodzonej, niesprawnej.

Broń można ładować jedynie na stanowisku strzeleckim, po komendzie sędziego ?wolno strzelać? lub ?start?. Przy ładowaniu broń musi być skierowana wylotem lufy w kierunku tarczy.

Zakazane jest oddawanie strzału nie obserwowanego przez sędziego.

Strzały oddawane w celu rozgrzania lufy mogą być oddawane wyłącznie w czasie do tego przeznaczonym i za zgodą sędziego.

Broni nabitej nie wolno odkładać, lufa musi być zawsze skierowana w kierunku tarczy.

Na sygnał ?przerwij ogień? lub ?stop? należy natychmiast przerwać strzelanie, rozładować broń i odłożyć ją. Ponowne załadowanie broni może nastąpić dopiero na komendę sędziego. Wszyscy strzelający powinni znać sygnały na przerwanie ognia.

Wychodzenie przed stanowisko strzeleckie jest surowo zabronione.

Każdy niewypał i zacięcie się broni należy natychmiast zgłosić sędziemu i ściśle zastosować się do jego poleceń.

Po ukończeniu strzelania należy broń rozładować, sprawdzić czy nabój nie został w lufie, odłożyć broń, zgłosić sędziemu fakt zakończenia strzelania, zabrać pozostałą na stanowisku amunicję i niewypały, następnie odstawić broń na stojak lub schować ją do futerału.

Każda osoba przebywająca na strzelnicy, po zauważeniu sytuacji mogącej zagrażać bezpieczeństwu życia ludzkiego ? ma obowiązek wydać natychmiast komendę do przerwania ognia.

Strzelanie z broni czarnoprochowej powinno przebiegać zgodnie ze szczególnymi zasadami bezpiecznego obchodzenia się z tego rodzaju bronią.

Za spowodowanie nieszczęśliwego wypadku, odpowiedzialność karna ciąży na osobie, która ten wypadek spowodowała.

§ 17

Zasady informacji uczestników imprezy

 

Niniejszy regulamin musi być wywieszony na terenie strzelnicy.

Organizator musi także umieścić w widocznym dla wszystkich miejscu regulamin imprezy.

Regulamin ten musi być wywieszony od początku aż do zakończenia trwania imprezy.

Regulamin imprezy powinien zawierać:

 •  nazwy i rodzaje tarcz,
 •  informację w jakich konkurencjach mogą brać udział członkowie Bractwa, a

w jakich goście,

 •  w jaki sposób odbywać się będą eliminacje do poszczególnych tarcz (tarcze

punktowe, tarcze biatlonowe lub inne),

 •  zasady punktacji w strzelaniu do tarcz biatlonowych lub innych,
 •  ilości finalistów lub ilość punktów niezbędną do zakwalifikowania się do finału,
 •  ilość oddawanych strzałów w jednej serii eliminacyjnej i ilość strzałów oddawanych w finałach,
 •  informację dotyczącą możliwości używania amunicji własnej przez strzelających tak w eliminacjach jak i w finałach,
 •  orientacyjne czasy rozpoczęcia i zakończenia strzelań eliminacyjnych, czasy  rozpoczęcia strzelań finałowych,
 •  imię i nazwisko strzelmistrza, sędziego oraz upoważnionego przedstawiciela organizatora odpowiedzialnego za powierzoną broń.

Regulamin nie może być zmieniany w czasie trwania imprezy.

Osoby funkcyjne na strzelnicy powinny być zaopatrzone w identyfikatory.

 

§ 18

Strzelanie charytatywne

 

Podczas imprez i strzelań Bractwa można wystawić na swój koszt tarcze charytatywną, z której całkowity dochód, należy przekazać na cele dobroczynne. Informację o tarczy, uzyskanym dochodzie i celu przekazaniu pieniędzy należy podać do publicznej wiadomości.

 

§ 19

Zasady Fair Play

 

Wszyscy uczestnicy imprezy powinni wykonać swoje strzelanie w sposób uczciwy i zgodny z regulaminem.

Takie zachowanie jak przedstawiono poniżej jest zabronione:

 • strzelanie z niedozwolonej podpórki,
 • strzelanie z niedozwolonej amunicji oraz broni,
 • świadome oddanie większej ilości strzałów niż przewiduje regulamin,
 • świadome oddanie strzału do cudzej tarczy,
 • manipulowanie przy przyrządach celowniczych cudzej broni,
 • podkładanie tarcz,
 • próby przekupstwa obsługi,
 • niebezpieczne obchodzenie się z bronią zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi, powoduje całkowitą dyskwalifikację uczestnika z imprezy.

 

§ 20

Postanowienia końcowe

  

1. Regulamin niniejszy obowiązuje z dniem uchwalenia go przez Walne Zebranie Członków Bractwa.

2. Z niniejszym regulaminem powinien zapoznać się każdy członek Bractwa i zapoznanie się z nim potwierdzić własnoręcznym podpisem.

 

Adres korespondencyjny:
ul. Park Kościuszki 17
62-230 Witkowo

Telefon: 533 474 111
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP: 784-248-70-70
REGON: 301772215
KRS: 0000388377

Numer konta bankowego:
BS w WITKOWIE 03 8538 0002 0000 2366 2000 0010